Regulamin świadczenia usług

Warunki i Zasady

§ 1

 1. Usługa – najem Serwera w celu prowadzenia rozgrywek przez Internet, oparta na oprogramowaniu dostarczonym przez producenta gry.
 2. Serwer – oprogramowanie dostarczone przez producenta gry służące do prowadzenia rozgrywek przez Internet, zainstalowane na komputerach Usługodawcy
 3. Usługodawca - Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk, Rudki 69A, Dębołęka 78-607, NIP: 7792484186 REGON: 369683533
 4. Klient - podmiot korzystający z Usługi na podstawie Regulaminu, Umowy i Cennika.
 5. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi na podstawie Regulaminu, Umowy i Cennika.
 6. Administrator – podmiot, któremu Usługobiorca przyznał w ramach Panelu administracyjnego uprawnienia do zarządzania Serwerem i kontaktów w sprawach technicznych z Usługodawcą
 7. Panel Klienta - narzędzie oparte na interfejsie www służące do obsługi zamówień przez klienta.
 8. Panel administracyjny - narzędzie oparte na interfejsie www służące do zarządzania Serwerem.
 9. Przestrzeń dyskowa - ilość miejsca udostępniona Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. RAM - wirtualna pamięć operacyjna udostępniona Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 11. vCPU - wirtualne zasoby procesora udostępnione Usługobiorcy przez usługodawcę
 12. Rachunek Bankowy - Bank Milenium NUMER KONTA: 54 1160 2202 0000 0004 5419 8646
 13. Metody Płatności - metody za pomocą których można dokonać zasilenie portfela:
  Szybkie Przelewy Hotpay- system płatności elektronicznych obsługujący elektroniczne transakcje bankowe oraz BLIK;
  PaySafeCard Hotpay- płatnosci za pomocą kuponu lub konta MyPSC (prowizja 14%);
  PayPal- Płatności realizowane za pomocą serwisu PayPal;
  Przelew tradycyjny- Przelew dokonywany w placówce banku lub Poczty Polskiej na Rachunek Bankowy Usługodawcy.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia hostingu gier sieciowych.
 15. Cennik – wykaz cen za Usługę dostępny na stronie www.exehost.net
 16. Umowa – umowa o hosting gier sieciowych zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą w formie elektronicznej.
 17. Portfel - funkcjonalność panelu pozwalająca na gromadzenie kredytów.
 18. Kredyty - wirtualna waluta za pomocą której są zakupywane usługi u usługodawcy
 19. Przelicznik - stosunek, na podstawie którego przeliczna jest obca waluta na Punkty. Przelicznik dostępny jest w menu Portfel w Panelu. Przelicznik może ulegać zmianie każdego dnia.

§ 2

 1. Przez elektroniczną akceptację Regulaminu Strony zawierają Umowę
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej. Strony zawierają umowę na czas określony poprzez wypełnienie przez Usługobiorcę formularza zamówienia Serwera. Umowa określa w szczególności ilość dostarczanych zasobów (vCPU, RAM, przestrzeń dyskowa) , rodzaj gry, czas najmu Serwera. Zawarcie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Umowy na rzecz Usługobiorcy, w danej lokalizacji.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności gdy Usługobiorca swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje szkody w systemie Usługodawcy, Usługach innych Usługobiorców lub podmiotów trzecich.

§ 3

 1. W zakresie przedmiotu Umowy Usługodawca wynajmuje Usługobiorcy Serwery. Serwery charakteryzują się następującymi parametrami taki jak maksymalna przestrzeń dyskowa, maksymalna wysokość RAM i vCPU, adres ip, porty Serwera, id Serwera, okres wynajmu Serwera.
 2. Usługobiorca bądź Administrator jest odpowiedzialny za zarządzanie Serwerami a w szczególności konfigurację Serwera, wgrywanie map, modów i ich konfigurację.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem i Umową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, winy Usługobiorcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub niezachowania przez niego przepisów bądź postanowień Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację wykonaną przez Usługobiorcę lub Administratora.
 6. Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość, iż Punkty zgromadzone w Portfelu mogą być wydane tylko na Usługi świadczone przez Usługodawcę, oraz w zakresie i formie ustalonym przez Usługodawcę oraz, że Punkty zgromadzone w Portfelu nie mogą być wypłacone w postaci środka płatniczego obowiązującego w danym kraju.

§ 4

 1. Usługodawca zobowiązany jest do: -nieodpłatnego udostępnienia Usługobiorcy Regulaminu przed zawarciem Umowy, -zapewnienia odpowiednich warunków technicznych, wymaganych do prawidłowego wykonywania Umowy, -instalacji Serwera, w ciągu jednego dnia roboczego od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy zgodne z zamówieniem złożonym w systemie informatycznym Usługodawcy, -udostępnienia Usługobiorcy narzędzi do konfigurowania i kontroli Serwera a w szczególności Panelu administracyjnego i dostępu do plików Serwera za pomocą protokołu FTP lub SFTP, -przeprowadzenia koniecznych napraw lub reinstalacji Serwera w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu przez Usługobiorcę lub Administratora.

§ 5

 1. Usługobiorca lub Administrator NIE jest uprawniony do: -instalowania oprogramowania lub wprowadzania modyfikacji, które będą w dużej części pochłaniać zasoby Serwera (pamięć operacyjna, procesor, miejsce na dyskach twardych); -używania Serwera do celów innych niż gra sieciowa, w tym zakazane jest używanie Serwera ftp jako miejsca wymiany plików; -zmiany numeru portu Serwera lub usług towarzyszących , który przyznawany jest przez Usługodawcę; -używania w nazwie Serwera słów powszechnie uznanych za obraźliwe; -zakładania więcej niż jednego konta, udostępniania konta innym osobom, oraz cesji konta na inne osoby; -wykorzystywania Serwerów do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem; -traktowania Portfela jak zastępczego konta bankowego, a Punktów jako zastępczej waluty.;
 2. Usługobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi i konfiguracji zamawianych przez siebie Serwerów.
 3. Usługobiorca oświadcza, że będzie korzystał z Serwerów w sposób zgodny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jeżeli powstanie wątpliwość co do możliwego wykorzystania Serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy na takie wykorzystanie.

§ 6

 1. W celu aktywacji Serwera Usługobiorca zobowiązany jest zasilić portfel za pomocą wybranej Metody Płatności udostępnionej przez Usługodawcę określone w cenniku. Wszystkie ceny zawarte w cenniku określone są w wartości brutto.
 2. W tytule przelewu Usługobiorca jest zobowiązany podać ID Serwera widoczne w zamówieniu i Numer Klienta widoczny w Panelu Klienta.
 3. Usługodawca udostępnia w Panelu funkcję Portfel celem gromadzenia Kredytów służących do opłacenia Serwera przez Usługobiorcę. Środki pieniężne wpłacane do Portfela są automatycznie zamienione na Punkty w stosunku 1 zł to 1 krd i jako takie nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena Usług określana jest w aktualnym cenniku publikowanym na stronie www.exehost.net, lub może być wyznaczona przez trwającą promocję również publikowaną na stronie www.exehost.net.
 5. Usługobiorca może dokonać zwrotu usługi jeżeli jej czas zakończenia jest większy niż 31 dni. Zwrot za niewykorzystany okres następuje w postaci punktów do Portfela i jest przeliczany indywidualnie z uwzględnieniem realnie wydanych kosztów. Zwrot jest obciążony 40% prowizją pobieraną przez Usługodawcę z Portfela. Zwroty należy zgłaszać na adres [email protected]

§ 7

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za instalowane oprogramowanie i udostępniane dane na Serwerze oraz Serwerach ftp. Wszelką odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowane IP u dostawców gier.
 3. Usługobiorca oświadcza, iż ma świadomość, że na wydajność Serwera składa się wiele zewnętrznych i niezależnych od Usługodawcy czynników, a w szczególności ustawienia tras routingu, łącza międzyoperatorskie, łącze internetowe Usługobiorcy, niestabilność oprogramowania Serwerów, lub dodatków do Serwerów (tzw. mody). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za te czynniki zewnętrzne
 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego swojego Administratora.
 5. Do korzystania z Usługi Upoważnione są wyłącznie podmioty dysponujące prawami do gier. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez te podmioty.

§ 8

 1. Reklamacje i uwagi Usługobiorca powinien kierować na adres: [email protected]
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do usunięcia ewentualnej awarii Serwera.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia awarii Serwera najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o jej powstaniu.

§ 9

 1. Usługodawca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą świadczonej przez siebie usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.exehost.net. Usługobiorca, o ile Regulamin lub Umowa nie stanowi inaczej, przyjmuje korespondencję dotyczącą zamówionej przez siebie Usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wskazanego przez siebie konta email.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż wskazane przez Usługobiorcę konto email jest:
  - użytkowane wyłącznie przez Usługobiorcę,
  - zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów w rozumieniu art. 175 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo - Telekomunikacyjne,
  - wolne od mechanizmów uniemożliwiających Usługodawcy przesłanie, niezbędnej dla świadczenia usługi, korespondencji elektronicznej,
  - sprawdzane każdego dnia roboczego, a korespondencja przesłana na to konto czytana każdego dnia roboczego. Do dnia powiadomienia Usługodawcy o zmianie konta email przez Usługobiorcę, poczta elektroniczna kierowana przez Usługodawcę na dotychczasowe konto email Usługobiorcy jest doręczana ze skutkiem wiążącym dla Usługobiorcy.
 3. Wysłanie korespondencji na konto email Usługodawcy lub Usługobiorcy uznaje się jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 § 2 k.c.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany Usługodawcy adres za skutecznie doręczone.

§ 10

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na zwarcie Umowy w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:
  - czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia Umowy;
  - skutkach prawnych akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu i Umowy;
  - zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści Umowy;
  - metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych;
  - kodeksach etycznych, które stosuje Usługodawca, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej;
  - istotnych właściwościach usługi, a w szczególności o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi, oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca,
  - wynagrodzeniu obejmującemu wszystkie składniki, a w szczególności podatki,
  - zasadach zapłaty wynagrodzenia,
  - miejscu i sposobie składania reklamacji,
  - prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z ich treścią przez rozpoczęciem świadczenia usługi.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi.
 3. Usługobiorca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej nawiązania.
 6. Usługobiorca oświadcza iż został poinformowany, że usługa zostaje w pełni wykonana przez Usługodawcę w momencie instalacji serwera, jednocześnie tracąc możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z Art. 38. ustawy o prawach konsumenta ust. 1.
 7. Usługobiorca oświadcza, że nie wykorzysta systemu teleinformatycznego Usługodawcy do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

 1. Rodzaje, zakres oraz szczegółowe warunki świadczenia Usługi a także wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca określone są na stronie internetowej Usługodawcy www.exehost.net. Spory, które nie zostaną usunięte w drodze negocjacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby Usługodawcy. Jakiekolwiek zachowania Stron, za wyjątkiem wyraźnych pisemnych oświadczeń złożonych w formie pisemnego aneksu, nie będą kwalifikowane jako skrócenie czasu, na jaki Umowa została zawarta lub terminów w niej przewidzianych ani jako modyfikacja jakichkolwiek jej postanowień. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 § 3 k.c., że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Regulaminu okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy. Postanowienia nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe uznaje się za wykreślone a w ich miejsce wchodzą postanowienia o treści zgodnej z powszechnie obowiązującym prawem i dotychczasowym brzmieniem tego postanowienia, a gdyby nie można było ustalić brzmienia takiego postanowienia to na jego miejsce wchodzą przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Umowy i Oferty, rozumie ich treść, akceptuje ją bez zastrzeżeń i chce zawrzeć Umowę na warunkach określonych w tym Regulaminie.

§ 12

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę lub jego Administratora, Usługodawca natychmiast zablokuje Usługę. Niniejszy regulamin zgodny jest z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Kodeks Cywilny. Złożenie zamówienia oraz dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi w tym adresy elektroniczne Usługobiorcy. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie www.exehost.net w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie. Regulamin obowiązuje od dnia 6 stycznia 2021.

Zaktualizowano dnia 01.03.2021r.